Nolikums

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra  un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes organizētā MEIKATONA “AGRITECH 2023” NOLIKUMS  
 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (turpmāk - LLKC) Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla pasākumu ietvaros sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (turpmāk - LBTU), abi kopā saukti Organizators, organizē uz nākotnes lauksaimniecību vērstu Meikatonu, kura galvenā doma ir inovatīvu projektu, pakalpojumu vai produktu izstrādes pasākums/radošā darbnīca. Pasākuma laikā dalībnieki meklē radošus risinājumus kādiem konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas nozari. Nolikums nosaka kārtību, kādā organizators rīko Meikatonu. 

Nolikums pieejams visām ieinteresētajām personām, kas pretendē dalībai Meikatonā, un ir publicēts interneta vietnē meikatons.lv

1.Meikatona mērķis ir 48 stundu laikā radīt jaunus, dzīvotspējīgus, uz modernām tehnoloģijām, inovācijām balstītus projektus/produktus, (turpmāk -  produkts), kas risina kādus no aktuālajiem jautājumiem lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, mežsaimniecībā un pārtikā.

1.1. Meikatona gala produkts, kuru vērtēs žūrija, var būt jebkurā formā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar koncepciju, dizainu, plānu, prototipu, produktu, lietotājprogrammu, programmatūru, aparatūru utt. Tai skaitā tas var būt miniatūrā versijā, lai spētu demonstrēt funkcionalitāti.

1.2. Meikatona produkta saturs attiecas uz jebkuru produkta elementu vai tā daļu, ieskaitot ideju, koncepciju, jebkuru saturu, kas izmantots produkta prezentēšanā, programmatūru, pirmkodu, struktūru, izkārtojumus, grafiskos attēlus vai video, prezentāciju, datus, programmas, domēna nosaukumus, projektus, tehniskās dokumentācijas vai jebkurš cits būtisks saturs.

1.3. Meikatona mērķauditorija ir lauksaimnieki, zivsaimnieki, mežsaimnieki, cita veida uzņēmēji,  zinātnieki, inženieri, programmētāji, mārketinga speciālisti, studenti, biznesa un finanšu speciālisti, pašvaldību pārstāvji - ikviens, kuram ir dzīvotspējīga ideja, lai rastu jaunus risinājumus.

2. Meikatona datums un vieta.

2.1. Meikatons norisināsies divos posmos:

1. posms - 12.04.2023. tiešsaistes platformā Zoom;

2. posms  no 28.04.2023. - 30.04.2023. klātienē, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Lielā ielā 2, Jelgavā, un pēc vajadzības citās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes ēkās.
2.2. Meikatona programma tiks publicēta ne vēlāk kā līdz 2023. gada 26. aprīlim interneta vietnē meikatons.lv. Organizators patur vienpusējas tiesības veikt izmaiņas programmā, par šīm izmaiņām informējot dalībniekus.

3. Reģistrācija un dalība meikatonā.

3.1. Meikatonā var piedalīties dalībnieki, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu.
3.2. Dalībnieki savu pieteikumu Meikatonam var iesniegt līdz 2023. gada 6. aprīlim (ieskaitot).

3.3. Reģistrēšanās Meikatonam notiek tiešsaistē aizpildot reģistrēšanās anketu interneta vietnē meikatons.lv
3.4. Dalībnieki var pietiekties individuāli vai jau ar savu daļēji vai pilnīgi nokomplektētu komandu (sākot no 2 dalībniekiem, bet ne vairāk kā 6 dalībnieki vienā komandā). Tos, kuri būs pieteikušies individuāli vai nepilnīgi nokomplektētā komandā, organizators, iepriekš to saskaņojot ar katru dalībnieku individuāli, var iekļaut citās komandās, lai nodrošinātu, ka katras komandas sastāvā ir atbilstošu prasmju kombinācija.

3.5. Dalībnieks garantē, ka reģistrējoties Meikatonam sniegtā personīgā informācija ir patiesa un precīza, un organizators neuzņemas atbildību par Meikatona dalībnieka sniegtās informācijas patiesumu, tās viltošanu un/vai neprecizitāti. Organizators patur tiesības diskvalificēt dalībnieku vai komandu, ja tiek fiksēts šāds fakts.

3.6. Meikatona dalībniekiem ir jāinformē Organizators par komandu sastāvu un to dalībnieku sastāvos veiktajām izmaiņām līdz 2023. gada 11. aprīlim un pēc dalības tiešsaistes pasākumā, (12.04.2023.,) līdz 2023.gada 24.aprīlim. Gadījumos, ja tiek veiktas izmaiņas  komandu sastāvā bez saskaņošanas ar Organizatoru, tad visai komandai, var tikt piemērota diskvalifikācija.

3.7. Meikatona maksimālais dalībnieku skaits ir 60 dalībnieki. Organizators patur tiesības reģistrēšanos slēgt pirms laika, ja ir sasniegts maksimālais dalībnieku skaits.
3.8. Pieteiktos dalībniekus izvērtēs organizatora izveidota LLKC ekspertu žūrija. Dalībnieki, kuri tiks uzņemti Meikatonā tiks individuāli informēti līdz 2023. gada 6. aprīlim.

3.9. Pasākuma dalībniekiem projektu un/vai produktu izstrādei ir pašiem jānodrošina nepieciešamais aprīkojums (datori, palīgmateriāli, programmatūras, kanceleja, utt. - viss, kas nepieciešams idejas izstrādei un nav pieejams LBTU). LLKC un LBTU nodrošina ar pieejamiem rīkiem - 3D printeri, lāzergriezēji, gravētāji, ploterēšana, lielformāta drukas, Wi-Fi pieslēgumu, kancelejas materiāli (rakstāmpiederumi, papīrs) un idejas izstrādei nepieciešamajiem materiāliem, ne vairāk kā 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi) apmērā uz komandu, ja par tiem ir ziņots organizatoriem jau tiešsaistes pasākumā(12.04.2023.), pēc komandu izveides vai līdz 17.04.2023., ja izstrādājot darba plānu tiek secināts, ka pietrūkst kāds būtisks materiāls. Materiālus, ko iespējams iegādāties bez iepriekšējas pasūtīšanas būs iespēja iegūt arī pasākuma laikā, iepriekš to saskaņojot ar Organizatoru.

3.10. Dalībnieki paši nodrošina nokļūšanu uz Meikatona pasākuma vietu un no tās.
3.11. Dalībniekiem nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta naktsmītne bez maksas. Naktsmītne tiks izvietota LLKC dienesta viesnīcā (Rīgas iela 34, Ozolnieki, Jelgavas novads), kurā ir ierobežots vietu skaits (līdz 30 vietām), vai LBTU dienesta viesnīcās, informācija par adresēm tiks precizēta pasākuma norises laikā. Par naktsmītnes nepieciešamību dalībniekiem ir jāinformē Organizators ne vēlāk kā līdz 24.04.2023.

3.12. Organizators dalībniekiem nodrošina ēdināšanu, uzkodas un dzērienus.
3.13. Organizators dalībniekiem nodrošina mentoru klātbūtni, kuri pārstāvēs dažādas nozares un iesaistīsies Meikatona komandu darbā atkarībā no nepieciešamības.

3.14. Dalībniekiem pasākuma (Meikatona)  laikā ir pienākums norādīt un pieteikties  vismaz 3 mentoru konsultācijām.

3.15. Organizators dalībnieku komandām nodrošina koordinatoru, kurš sniegs nepieciešamo atbalstu pasākuma norises koordinēšanā, sākot no tiešsaistes pasākuma, 12.04.2023., līdz pasākuma noslēgumam 30.04.2023.

3.16. Dalībnieks saprot un apstiprina, ka organizators neatbild par dalībnieka veselībai nodarīto kaitējumu vai dzīvībai radītām briesmām un neatlīdzinās mantiskos vai nemantiskos zaudējumus. Dalībnieks personīgi atbild par visiem riskiem un uzņemas atbildību saistībā ar paša dalībnieka veselības traucējumiem, bojājumiem, nelaimes gadījumu izraisītu kaitējumu sev vai cita dalībnieka, veselībai, dzīvībai vai mantai, kas radusies Meikatona laikā.
3.17. No Meikatonā pieteiktajām komandām, izvērtējot Meikatona laikā radītos darbus, tiek izvēlētas 3 labākās  komandas, kurām tiek piešķirtas naudas balvas. Uzvarētājus vērtē Meikatona Žūrijas komisija un nosaka pēc iegūto punktu skaita.

3.18. Papildus dalībniekiem var tikt piešķirtas pasākuma atbalstītāju specbalvas.

4. Uzvarētāji

4.1. Uzvarētāji tiek izvēlēti, pamatojoties uz kritērijiem, kas dalībniekiem tiks darīti zināmi Meikatona klātienes pasākuma pirmajā dienā (28.04.2023.).
4.2. Balvu fonds tiek noteikts un sadalīts šādā apmērā, pēc nodokļu nomaksas:
1. vieta - 1500 EUR;
2. vieta - 500 EUR;
3. vieta - 300 EUR.

4.3. Komandas dalībniekiem un Organizatoram, individuāli vienojoties, ir iespēja tālāk attīstīt radīto ideju/produktu/pakalpojumu kopā ar LLKC mentoriem un ekspertiem.

4.4. Dalībnieki atzīst un piekrīt, ka organizators neuzņemas atbildību, par to kā dalībnieki iegūto balvu sadalīs starp komandas dalībniekiem.

5. Autortiesības un intelektuāla īpašuma tiesības

5.1. Intelektuālā īpašuma tiesības, autortiesības, garantijas, atbildības atbrīvošana un intelektuālo un tiesību piešķiršana, piedaloties Meikatonā, akceptējot noteikumus un nosacījumus, katrs dalībnieks:

5.1.1.paziņo un garantē, ka Produkts un Produkta saturs ir oriģināls un nekādā veidā pilnībā vai daļēji nepārkāpj citu personu intelektuālās, autora vai īpašuma tiesības un atbrīvo organizatoru no jebkādas atbildības, atbildības vai pieprasījuma atlīdzināt zaudējumus, kas jāveic jebkurai trešajai pusei;

5.1.2. piekrīt atlīdzināt organizatoram (tās pārstāvjiem, darbiniekiem, pilnvarotajiem) visus zaudējumus, izdevumus, ja pārkāpj šajā nolikumā un vai citos normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus.

5.2. Intelektuālā īpašuma tiesības bez ierobežojuma ietver idejas, koncepcijas, zinātību, datu apstrādes paņēmienus, autortiesības, patentus, dizainparaugus, izgudrojumus, komercnoslēpumus, programmatūru, pirmkodu un dokumentāciju, piezīmes, memorandu un visas citas ar intelektuālā īpašuma tiesībām saistītās tiesības ar Produkta un produkta saturu, kurš izveidots, izgudrots un/vai izstrādāts kopā ar citiem dalībniekiem atbilstoši dalībai organizatora Meikatonā.

6. Datu apstrāde
6.1. Organizators apstrādā un aizsargā visu Dalībnieku personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām– (GDPR).

6.2. Meikatona norisei un dalībnieku vērtēšanas nodrošināšanai tiek apstrādāti šādi Meikatona dalībnieku personas dati:

6.2.1. pieteikumu veidlapās norādītie personas dati;

6.2.2. Meikatona pasākumos un uzvarētāju apbalvošanas ceremonijas laikā uzņemtās fotogrāfijas, videomateriāls, kas tiek izvietots Meikatona tīmekļvietnē vai citos Organizatora sociālajos tīklos.

6.3. Meikatona dalībnieku personas dati pieteikuma veidlapās nepieciešami, lai pilnvērtīgi nodrošinātu Meikatona norisi, dalībnieku izvērtēšanu, atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem un uzvarētāju noteikšanai.

6.4. Fotogrāfiju un videomateriālu ievietošana Meikatona tīmekļvietnē un Organizatora sociālajos tīklos nepieciešama, lai popularizētu pasākumu.

6.5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

6.5.1. attiecībā uz pieteikuma veidlapā norādītajiem datiem – datu subjekta (Meikatona dalībnieka) piekrišana;

6.5.2. attiecībā uz apbalvošanas fotogrāfijām – apstrāde sabiedrības interesēs.

6.6. Pieteikuma veidlapās norādīto personas datu apstrādi veic Organizators.

6.7. Lai sekmētu Meikatona atpazīstamību un popularitāti, Organizatoram ir tiesības izmantot Meikatona materiālus, tajā skaitā tos publicēt, ievietot internetā, pavairot u.tml., kā arī veidot labās prakses piemēru par Meikatona dalībniekiem un viņu dalību Meikatonā. Pasākumos iespējama fotografēšana, filmēšana, audio un video ierakstu veikšana.

6.8. Iesniedzot pieteikumu dalībai Meikatonā, Dalībnieks piekrīt savu personas datu un informācijas apstrādei, t.sk. saglabāšanai, LLKC datubāzē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR)) prasībām.

7. Nobeiguma nosacījumi
7.1. Alkoholisko dzērienu un citu bīstamu / kaitīgu / nelegālu vielu lietošana un / vai klātbūtne un / vai darbības ir stingri aizliegta norises vietā. Dalībniekiem Meikatona laikā ir aizliegts lietot apreibinošas vielas arī atrodoties ārpus Meikatona norises telpām. Gadījumā, ja Organizators konstatē vai rodas aizdomas, ka Meikatona dalībnieks ir apreibinošo vielu ietekmē, Organizatoram ir tiesības diskvalificēt dalībnieku no turpmākās dalības Meikatonā.

7.2. Smēķēšana ir aizliegta Meikatona norises telpās. Izraudzītās smēķēšanas vietas būs pieejamas ārpus telpām.
7.3. Piedaloties šajā pasākumā, visi dalībnieki piekrīt fotogrāfiju vai videomateriālu uzņemšanai organizatora un to atbalstītāju sociālajos medijos un interneta vietnēs.
7.4. Organizators var jebkurā laikā sazināties ar jebkuru Dalībnieku, lai iegūtu detalizētu informāciju un apspriestu iespējamās sadarbības formas.
7.5.Organizatoram ir tiesības nenorādot iemeslu diskvalificēt Dalībnieku un / vai Komandu gadījumā, ja nav izpildīti attiecīgie atbilstības kritēriji (izpildīts darba procentuālais apmērs, aizpildītas darba lapas u.c. nosacījumi), netiek ievēroti šī nolikuma nosacījumi, Meikatona mentoru ieteikumi, klaji ignorēti Meikatonā iesaistītā tehniskā personāla norādījumi un vai pārkāptas citu normatīvo aktu prasības.
7.6. Dalībnieks saprot un piekrīt, ka organizators (ieskaitot viņu licenciātus, tiesību pārņēmējus, likumīgos pārstāvjus un pilnvarotos) vai kāds no tā saistītajiem vai saistītajiem uzņēmumiem, aģentiem un jebkuras trešās puses mediju aģentūrām apstrādās viņa / viņas personisko informāciju saistībā ar dalību Meikatonā.
7.7.  Šajā nolikumā minētie noteikumi un nosacījumi kopā ar visām Meikatona reģistrācijas veidlapām attiecībā uz Meikatonu pārstāv visu Dalībnieka līgumu ar organizatoru. Šie noteikumi nav modificējami vai maināmi, izņemot ar organizatora rakstisku piekrišanu.
7.8. Visi noteikumi  var tikt mainīti pēc organizatora, pasākumu koordinatoru vai Meikatona žūrijas ieskatiem. Ja nepieciešams, dalībnieki tiks informēti par šādām izmaiņām.

8. Kontaktinformācija 

8.1. Papildu informācija par Meikatonu pieejama pie organizatoriem, rakstot uz e-pasta adresēm: aiva.saulite@llkc.lv vai liene.valta@llkc.lv

8.2. Par konkursa norisi, komunikāciju un ieviešanu atbildīgās personas - LLKC Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla Sekretariāta projektu vadītāja Aiva Saulīte-Liniņa, aiva.saulite@llkc.lv, LLKC Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas  tīkla Sekretariāta projektu vadītāja Liene Valta, liene.valta@llkc.lv 

8.3. Organizācijas kontaktinformācija: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, Rīgas iela 34, LV-3018. www.llkc.lv , www.laukutikls.lv

SIA ''Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs''

Jelgavas novads,
Ozolnieki,
Rīgas iela 34,
LV-3018
  • +37126592103
  • aiva.saulite@llkc.lv
© 2019 - 2024 Visas tiesības aizsargātas
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs