Par mums

Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla Sekretariāts sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti īsteno lauksaimniecības Meikatonu Latvijā.

Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla Sekretariāta darbību nodrošina sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla galvenie mērķi ir: 

  • palielināt ieinteresēto pušu līdzdalību lauku attīstības īstenošanā;

  • uzlabot KLP īstenošanas kvalitāti;

  • informēt plašāku sabiedrību un iespējamos atbalsta saņēmējus par Kopējās lauksaimniecības politiku un finansējuma iespējām;

  • veicināt inovācijas lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā, mežsaimniecībā un lauku apvidos; 

  • veicināt lauku uzņēmējdarbības uzsākšanu un ekonomisko efektivitāti.

Kā arī Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkls ir Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) tīkla kontaktpunkts, kas nodrošina tehnisko palīdzību uz jaunradi vērstu projektu ideju izstrādei, potenciālo EIP darba grupu izveidei un potenciālo partneru piesaistei http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/inovacijas  

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes misija ir veidot starptautiski konkurētspējīgu intelektuālo potenciālu, pamatojoties uz izcilību pētniecībā, pētniecības rezultātu pielietošanu tautsaimniecībā, augstu studiju kvalitāti un efektīvu Universitātes pārvaldību.

LBTU ilgtermiņa mērķi:

  1. Izcilība pētniecībā, kas veicina tehnoloģijas un inovācijas, un ir integrēta studiju procesā.

  2. Augstas kvalitātes studijas, kas nodrošina starptautiski konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu.

  3. Efektīva universitātes pārvaldība, kas nodrošina resursu mērķtiecīgu un lietderīgu izmantošanu augstas kvalitātes studiju un uz izcilību vērstas pētniecības īstenošanai. 

Studējošo biznesa inkubators Hatchup veidots Studentu inovācijas programmas “LBTU Studentu inovāciju prasmes un uzņēmējspējas veicināšana” ietvarā.

Tā mērķi ir vairāki, taču prioritāri tiek veicināta studentu inovāciju projektu realizēšana reģionā, lai risinātu sabiedrībai un tās dažādām grupām nozīmīgus problēmjautājumus.

Īstenotās programmas aktivitātes stiprina LBTU un studējošo sadarbību ar nozares uzņēmumiem un tiek vērstas uz tādas vides radīšanu, kurā studentiem ir iespēja saņemt mācībspēku, komersantu un tehnoloģisku atbalstu savu ideju realizācijai.

Aiva Saulīte-Liniņa

LLKC VKLPTS projektu vadītāja
37126592103
aiva.saulite@llkc.lv

Liene Valta

LLKC VKLPTS projektu vadītāja
37127884817
liene.valta@llkc.lv

Elīna Ozola

LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja
elina.ozola@llkc.lv

Terēze Riekstiņa

LLKC Lauku attīstības projektu vadītāja
tereze.riekstina@llkc.lv

Inita Krivašonoka

LLKC Lauku attīstības projektu vadītāja
inita.krivasonoka@llkc.lv

Liega Avota

LLKC Sociālo mediju speciāliste
liega.avota@llkc.lv

Sandra Muižniece-Brasava

LBTU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa - nodaļas vadītāja

SIA ''Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs''

Jelgavas novads,
Ozolnieki,
Rīgas iela 34,
LV-3018
  • +37126592103
  • aiva.saulite@llkc.lv
© 2019 - 2024 Visas tiesības aizsargātas
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs