Žūrijas nolikums

Lauksaimniecības meikatona “AgriTech 2023”
ŽŪRIJAS KOMISIJAS VĒRTĒŠANAS NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM

 

1.     VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

 • 1.1.  Nolikuma izmantošana

 • Šis Žūrijas komisijas nolikums (turpmāk - Nolikums) nosaka kārtību, kādā Žūrijas komisija (turpmāk -Žūrija) vērtē komandu izstrādātos un prezentētos gala rezultātus lauksaimniecības meikatona “AgriTech 2023” (tālāk tekstā – Pasākums) noslēgumā.

 • Nolikums ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm, kas piedalās minētajā Pasākumā. Nolikums ir publicēts Pasākuma oficiālajā tīmekļa vietnē meikatons.lv.

 • 1.2.  Pasākuma organizatori

 • SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (turpmāk tekstā – LLKC) Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla pasākuma ietvaros un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (turpmāk tekstā – Organizators)

 • 1.3.  Pasākuma mērķis

 • 48 stundu laikā radīt jaunus, dzīvotspējīgus, uz modernām tehnoloģijām, inovācijām balstītus projektus/produktus, (turpmāk -  Produkts), kas risina kādus no aktuālajiem jautājumiem lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, mežsaimniecībā un pārtikas nozarē.

 • 1.4.  Pasākuma uzdevumi

 • Radīt jebkurā formā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar koncepciju, dizainu, plānu, prototipu, produktu, lietotājprogrammu, programmatūru, aparatūru utt. (turpmāk tekstā – Produkts). Tai skaitā, Produkts var būt miniatūrā versijā, lai spētu demonstrēt funkcionalitāti.

 • 1.5.  Pasākuma Produkta saturs

 • Attiecas uz jebkuru produkta elementu vai tā daļu, ieskaitot ideju, koncepciju, jebkuru saturu, kas izmantots produkta prezentēšanā, programmatūru, pirmkodu, struktūru, izkārtojumus, grafiskos attēlus vai video, prezentāciju, datus, programmas, domēna nosaukumus, projektus, tehniskās dokumentācijas vai jebkurš cits būtisks saturs.

 • 1.6.  Pasākuma norises laiks

 • 2023.gada 28. aprīlis – Pasākuma atklāšana – klātienē, LBTU Tehniskās fakultāte.

 • 2023.gada 29.aprīlis – Komandu darbs pie ideju izstrādes (klātienē), mentoru konsultācijas, dienas kopsavilkums- atskats par paveikto (tiešsaistē un / vai klātienē).

 • 2023.gada 30.aprīlis - Pasākuma dalībnieku klātienes prezentācijas Žūrijai un to vērtēšana, noslēguma pasākums, uzvarētāju apbalvošana.

 

2.     DALĪBA PASĀKUMĀ

 • 2.1.  Dalībnieki

 • 2.1.1.     Pasākums ir atklāta tipa un tam var pieteikties ikviens interesents vai interesentu grupas (ne mazāk kā 2 un ne vairāk kā 6 cilvēki komandā), kuras sasniegušas 18 gadu vecumu un savu dalību pieteikušas līdz 2023.gada 6.aprīlim.

 • 2.1.2.     Dalībnieks Pasākumā var piedalīties ar savu komandu, kas izveidota 2023.gada 12.aprīļa tiešsaistes pasākuma laikā.

 • 2.1.3.     Pasākumā kā dalībnieki nevar piedalīties Žūrijas locekļi.

 • 2.1.4.     Pasākuma dalībniekiem, kuri nevarēs piedalīties klātienē, saņemot pārējo komandas biedru atbalstu, un objektīvi izvērtējot, vai ir iespējams savus uzdevumus paveikt attālināti, iespēja pilntiesīgi piedalīties tiešsaistē.

 

3.     PASĀKUMA VĒRTĒŠANA

 • 3.1.  Pasākuma laikā izstrādātos risinājumus (Produktu) vērtē Organizatora izveidota Žūrija, kura noteiks uzvarētājus pēdējā Pasākuma dienā pēc noslēguma prezentācijām. 

 • 3.2.  Žūrijas sastāvā tiek iekļauti neatkarīgi eksperti, kas strādā uzņēmējdarbības, inovāciju, tehnoloģiju pārneses, jauno tehnoloģisko vai inovatīvo uzņēmumu inkubācijas jomā.

 • 3.3.  Gadījumos, kad Žūrijas loceklis nevar piedalīties Žūrijas darbā objektīvu iemeslu dēļ, viņa pienākumus var veikt rezerves locekļi. Konkursa Žūrijas locekļu aizvietotājus publiski paziņo vismaz divas dienas pirms pēdējās Pasākuma dienas.

 • 3.4.  Žūrijas sastāvs: 

  • Kaspars Žūriņš - SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs valdes loceklis;

  • Ilze Beitāne - Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte Profesore, vadošā pētniece, Dr.sc.ing.;

  • Alīna Dolmate – Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūts, “Food HUB Latvia” vadītāja;

  • Olita Untāla – Attīstības finanšu institūcija ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja;

  • Daiga Puikevica –  SIA AgTech Organizatore un mārketinga speciāliste;

  • Vilnis Jakovļevs – SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts, Mēbeļu un virsmu apdares testēšanas sektora vadītājs;

  • Rūdolfs Pulkstenis biedrība Latvijas Jauno zemnieku klubs Valdes priekšsēdētājas vietnieks.

 • 3.5.  Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Žūrijas locekļu kopīgi izvēlēts no Žūrijas locekļu vidus, kopīgi vienojoties, pasākuma norises dienā.

 • 3.6.  Žūrijas darbu protokolē Organizatora izvēlēts protokolētājs.

 • 3.7.  Produkts tiks vērtēts ar vērtēšanas kritēriju punktu sistēmu.
  Vērtēšanas kritēriji:
  1)     Tēmas aktualitāte;
  2)     Ietekme uz vidi;
  3)     Jaunrade;
  4)     Komandas novērtējums;
  5)     Produkta tālākais potenciāls.

 • 3.8.  Pēc noklausītās komandas prezentācijas Žūrija aizpilda individuālo vērtējuma tabulu (1.pielikums).

 • 3.9.  Vērtējot komandu prezentāciju, tiek ņemta vērā tikai tā informācija, kas tiek sniegta un pamatota prezentācijas ietvaros.

 • 3.10.   Ja komandas prezentācijas laikā netiek sniegta informācija par kādiem no vērtēšanas lapā ietvertajiem jautājumiem, tad attiecīgo jautājumu noskaidrošanai, Žūrija jautājumu un atbilžu laikā uzdod prezentētājam precizējošus jautājumus.

 • 3.11.   Komandas prezentācijai atvēlētais laiks ir 7 minūtes, un 3 minūtes tiek dotas Žūrijas un ekspertu/ mentoru jautājumu uzdošanai.

 • 3.12.   Katrs Žūrijas loceklis Dalībnieku komandu prezentācijas vērtē, vērtēšanas kritērijiem piešķirot punktus vērtējuma skalā no 1 līdz 5, kur 5 punkti - vērtēšanas kritērijam, kas saņēmusi visaugstāko novērtējumu, bet 1 – kas saņēmusi viszemāko novērtējumu.

 • 3.13.   Žūrijas vērtējumu iegūst, summējot katras komandas prezentācijai piešķirtos punktus. Kritērijiem, kuriem ir vairāk kā viena vērtēšanas pozīcija tiek ņemts vidējais aritmētiskais rādītājs.

 • 3.14.   Par uzvarētāju jeb 1. (pirmās) vietas ieguvēju kļūst komandas prezentācija, kas saņēmusi vislielāko punktu skaitu. Secīgi no lielākā punktu skaita līdz mazākajam, Dalībnieki ierindojas vietās no 2. (otrās) līdz pēdējai. Pēdējo vietu iegūst Dalībnieku komanda, kas saņēmusi viszemāko punktu skaitu.

 • 3.15.   Ja vienādu punktu skaitu saņēmušas vairāku komandu prezentācijas, uzvarētāju nosaka balsojot. Balsošanā visiem Žūrijas locekļiem ir vienlīdzīgas balsis. Ja balsošanā radies vienāds Žūrijas locekļu balsu sadalījums, izšķirošās balss tiesības ir Žūrijas priekšsēdētājam.

 • 3.16.   Žūrijas locekļi, kas tieši vai netieši ir saistīti ar Dalībnieku vai tā iesniegto un vērtējamo darbu, balsošanā nepiedalās.

 • 3.17.   Pasākuma godalgoto vietu ieguvēji tiek noteikti ar Žūrijas lēmumu. Žūrijas lēmumu ieraksta protokolā, ko paraksta Žūrijas priekšsēdētājs un protokolētājs. 

 • 3.18.   Žūrijas lēmums nav apstrīdams. Žūrija patur tiesības par balvu fonda dalīšanu pēc saviem ieskatiem un novērtējumiem.

 • 3.19. Trīs godalgoto vietu komandām tiks piešķirta naudas balva, pēc nodokļu nomaksas:

 • 3.19.1.  1.vieta – 1500 EUR;

 • 3.19.2.  2.vieta – 500 EUR;

 • 3.19.3.  3.vieta – 300 EUR.

 • 3.19.4.  Papildu tam, Pasākuma atbalstītājs, kā arī Organizators var piešķirt savas simpātiju balvas.

 • 3.20.   Naudas balva tiks izmaksāta vienādās daļās katram uzvarētājkomandas dalībniekam, vai komandas dalībniekiem savstarpēji vienojoties, parakstot vienošanos un izvērtējot katra dalībnieka ieguldījumu. Nodokļi tiks nomaksāti pirms naudas balvas pārskaitīšanas.

 • 3.21.     Pēc apbalvošanas ceremonijas uzvarētājkomandu dalībniekiem jādodas pie reģistrācijas un jāsniedz informācija, kas nepieciešama balvas saņemšanai: vārds, uzvārds, personas kods dzīvesvietas adrese un bankas konta numurs.

 • 3.22.     Naudas izmaksa tiks veikta 30 dienu laikā no pasākuma uzvarētāju paziņošanas dienas.

 

4.     CITA INFORMĀCIJA

 • 4.1.  Organizatori patur tiesības nodrošināt atklāšanas daļas, noslēguma prezentāciju, apbalvošanas ceremonijas translēšanu tiešsaistē.

 • 4.2.  Piedaloties Pasākumā, Žūrijas locekļi piekrīt, ka Pasākuma norises laikā var tikt fotografēti, filmēti un fotogrāfijas, un audiovizuālais materiāls var tikts publiskots nekomerciālos nolūkos - sekmējot Meikatona atpazīstamību un popularitāti.

 • 4.3.  Lai sekmētu Pasākuma atpazīstamību un popularitāti, Organizatoram ir tiesības pēc saviem ieskatiem izmantot Pasākuma gaitā iegūtos materiālus (Produkta apraksts publiskojams tikai gadījumos, kad tas saskaņots ar idejas autoru), tajā skaitā tos publicēt, ievietot Internetā, pavairot utml.

 • 4.4.  Kontaktpersonas LLKC Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla Sekretariāta projektu vadītāja Aiva Saulīte-Liniņa, aiva.saulite@llkc.lv, LLKC Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas  tīkla Sekretariāta projektu vadītāja Liene Valta, liene.valta@llkc.lv.

 

5.     GROZĪJUMU VEIKŠANA

 • 5.1.  Saskaņā ar Organizatora lēmumu, šajā Nolikumā var tikt veikti grozījumi. Visi veiktie grozījumi tiek publicēti konkursa oficiālajā tīmekļa vietnē meikatons.lv.


1.pielikums
Kritērijs “1” “2” “3” “4” “5”
Tēmas aktualitāte - risina kādus no aktuālajiem jautājumiem lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā vai pārtikas nozarē. Komandai vispārējs priekšstats par tēmas aktualitāti   Komandai ir savākusi informāciju par tēmas aktualitāti, taču nav veikta pietiekama tās analīze Komanda ir savākusi apstiprinošus pierādījumus par tēmas nozīmīgumu un to apstiprina veiktā informācijas analīze Komanda ir savākusi apstiprinošus pierādījumus par tēmas aktualitāti, un ir identificējusi problēmu
Ietekme uz vidi - idejas biznesa modeļa/koncepta izstrādē ir ņemts vērā, lai netiktu radīta papildu negatīva ietekme uz apkārtējo vidi un klimatu Ietekmi uz klimatu un vidi var noteikt, taču tā nav ņemta vērā Ietekmi uz klimatu un vidi tiešā veidā nav iespējams izmērīt Daļēji tiek ņemta vērā un  risināta problēma, kas rada negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un klimatu Tiek ņemta vērā, akcentēta ietekme uz klimatu un vidi, un tiek risināta problēma, kas rada negatīvu ietekmi Skaidri definēts, kā tiks nodrošināts, lai netiek radīta papildu negatīva ietekme uz vidi un klimatu
Jaunrade - izstrādātā produkta/ risinājuma ietekme uz definēto problēmu Galaproduktam  būs neliela ietekme uz definēto problēmu Galaproduktam būs līdzīga ietekme uz problēmu kā pašreizējiem risinājumiem Galaprodukts sola nozīmīgā veidā atrisināt problēmu un tādējādi radīt vērtību uzņēmuma līmenī Galaprodukts sola nozīmīgā veidā atrisināt problēmu un tādējādi radīt vērtību vienai nozarei Galaprodukts sola nozīmīgā veidā atrisināt problēmu un tādējādi radīt vērtību vairākās nozarēs
- ideja ir inovatīva, rada vērtību produkta/pakalpojuma lietotājam Idejas risinājums izmanto līdzīgas metodes un funkcijas, kas jau ir pieejamas Ideja nav inovatīva, taču rada vērtību produkta/ pakalpojuma lietotājam Idejas risinājums apvieno vairākas jaunas un esošas metodes, tehnikas līdz šim neizmantotā veidā Ideja ir inovatīva nacionālā līmenī un rada vērtību produkta/pakalpojuma lietotājam Ideja ir inovatīva Eiropas līmenī un rada vērtību produkta/pakalpojuma lietotājam
Komandas vērtējums - komandai jābūt motivētai, ar interesi un iespējām attīstīt gala produktu pēc meikatona Komanda neizrāda vai ir maz ieinteresēta par turpmāko darbu pie projekta Komanda ir gatava attīstīt galaproduktu pēc meikatona, taču vēl ir nepieciešamas daudzas izpētes Komanda ir gatava attīstīt galaproduktu pēc meikatona un ir sagatavojusi darba plānu Komanda ir gatava attīstīt galaproduktu pēc meikatona, un plāno uzsākt ieviešanu 5 gadu laikā Komanda ir gatava attīstīt galaprodukta  pēc meikatona, un plāno uzsākt ieviešanu 1-2 gadu laikā
- vai piemīt nepieciešamās zināšanas un prasmes, gan tehniskas, gan biznesa, u.c.   Nav vajadzīgās prasmes un zināšanas, lai ideju attīstītu tālāk Nav vajadzīgās prasmes un zināšanas, taču ir ieinteresēti tēmas tālākā izpētē Komandai ir visas zināšanas un prasmes, taču nav vispārīgas izpratnes par ieviešanas uzsākšanu Komandai iztrūkst kādas nepieciešamās zināšanas un prasmes, taču ir gatavi vajadzīgās zināšanas apgūt un ir plānots uzrunāt konkrētos speciālistus  Komandai ir atbilstošas prasmes un zināšanas, lai ideju īstenotu un ieviestu praksē
- idejas pasniegšanas stils un prezentācija   Komanda nespēj nodot problēmu un risinājumu, pie kā viņi ir strādājuši     Komanda spēj skaidri un kodolīgi izklāstīt projekta iemeslu, sniegtos risinājumus       Komanda spēj nodrošināt pārliecinošu prezentāciju ar skaidru sižeta līniju  
Produkta tālākais potenciāls - galaproduktam ir jābūt realizējamam, ar potenciālu radīt peļņu vai piesaistīt finansējumu (ir ideju īstenošanas izmaksu aplēses)   Galaprodukts nav realizējams un ar potenciālu radīt peļņu vai piesaistīt finansējumu, īstenošanas izmaksu aplēses ir nepilnīgas     Galaprodukts ir realizējams, ar potenciālu radīt peļņu vai piesaistīt finansējumu, gala produkta īstenošanas izmaksu aplēses ir nepilnīgās     Galaprodukts ir realizējams, ar potenciālu radīt peļņu vai piesaistīt finansējumu, gala produkta īstenošanas izmaksu aplēses ir saprotamas un pamatotas  
- nākotnes perspektīva un īstenošanas plāns Īstenošanas plāns ir nepilnīgs un nav saskatāma nākotnes perspektīva   Īstenošanas plāns ir strukturēts, taču nākotnes perspektīva kritiski jāizvērtē   Īstenošanas plāns ir strukturēts, saprotams un skaidri saredzams gala produkta potenciāls
- Idejas attīstības progress meikatona laikā Komanda uzrādīja minimālu idejas attīstības progresu   Komanda paveica labu darbu, taču varēja daudz vairāk   Komanda ir demonstrējusi ievērojamu progresu
 

SIA ''Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs''

Jelgavas novads,
Ozolnieki,
Rīgas iela 34,
LV-3018
 • +37126592103
 • aiva.saulite@llkc.lv
© 2019 - 2024 Visas tiesības aizsargātas
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs